FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

उमेर हक सम्बन्धि जानकारी:

जेष्ठ नागरिक दलित: जेष्ठ नागरिक दलितको हकमा ६० वर्ष उमेर पुरा भएको |

जेष्ठ नागरिक अन्य:   अन्य नागरिककाको हकमा ६८ वर्ष उमेर पुरा भएको |

एकल महिला: ६० वर्ष उमेर पुगेका विवाह नगरि बसेका वा सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिलालाई जनाउछ |

विधुवा महिला: पतिको मृत्यु भएको जुनसुकै उमेरका एकल महिलालाई जनाउछ |

पूर्ण अशक्त अपांगता: महिला तथा बालबालिका कार्यालय बाट रातो रंगको अपांगता कार्ड प्राप्त गरेका नागरिकलाई जनाउछ |

अति अशक्त अपांगता: महिला तथा बालबालिका कार्यालय बाट निलो रंगको अपांगता कार्ड प्राप्त गरेका नागरिकलाई जनाउछ |

बालबालिका: ५ वर्ष ननाघेका दलित परिवारका र एक आमाका दुई बालबालिकालाई जनाउछ  |

लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती: लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती सबै नागरिकलाई जनाउछ र उमेर हक बन्दी लागदैन |

 

कागजातहरु:

 • निवेदन पत्र
 • व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • व्यवसाय भाडामा भए सम्झौत पत्र र बहाल कर तिरेको रसिद
 • आफ्नै घरमा भए सोको जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गाको कर वा सम्पत्ति कर तिरको रसिद
 • दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

कागजातहरु:

 1. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिप २ प्रति
 2. घर/जग्गाको लालपुर्जाको फोटोकपी २ प्रति
 3. चालु आ.व सम्मको मालपोत तिरको रसिद२ प्रति
 4. ३५ दिन नकटेको सक्कल ब्लुप्रिन्ट तथा ट्रेस नक्सा १ प्रति
 5. घरधनीको फोटो ३ प्रति
 6. घरको चारैतिर बाट खिचेको फोटो
 7. चारकिल्ल प्रमाणितको प्रतिलिपि १ प्रति